fényező 2 fényező 2

Termék kategóriák

Adatvédelmi nyilatkozat

A Szolgáltató a hatályos adatvédelmi jogszabályokat betartva jár el az ügyfelek bizalmas és személyes információi tekintetében.

Felhasználó a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy az ÁSZF, és jelen  Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.
A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. a Szolgáltató a szerzői és szomszédos jogok jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak.

A szolgáltató

- az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe Vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.
- az információs társadalommal összefüggő a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
- fentieken túl a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
- a szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely fentiektől eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe Vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe Vevő hozzájárulása alapján kezelhet, azzal, hogy folyamatosan biztosítani kell, hogy ezen adatkezelést az igénybe Vevő megtilthassa.
Szolgáltató rögzíti, hogy az adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe Vevő azonosító adataival és az igénybe Vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára, s tudomással bír arról, hogy a meghatározott célokból kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően vagy, ha az igénybe Vevő így rendelkezik.

Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.
Szolgáltatónak biztosítania kell a külön törvényben meghatározott tájékoztatáson kívül az  igénybe Vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe Vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

Szolgáltató nem felelős az alábbiakért:

- a Szolgáltató a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk, az azoktól való esetleges eltérésért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
- a Szolgáltató nem vállal semminemű felelősséget az adatvesztésből, a szoftver-helyreállításból, állási időből a Vevőnél keletkezett károkért, illetve elmaradt haszonért.
- a Szolgáltató nem vállal semminemű felelősséget továbbá a Vevőnél bármilyen okból a termék használata során jelentkező következménykárokért sem. A Vevő által a termékeken használt, tárolt, képzett adatok rendszeres mentése a Vevő kötelezettsége.
- Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az áruház akadálytalan működését és a vásárlást.
- A webáruházban megjelenített termék kifogyása. A Szolgáltató bármely ajánlata csak a készlet erejéig érvényes.
- Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
- Bármely irat - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - elvesztése, vagy megsemmisülése.
- Bármely szoftver nem megfelelő működése.
- Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
- A Vevő felelős a Webáruházhoz való kapcsolódásáért és a vásárlásért. A Szolgáltató nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.


 

Üzletünk
Címünk
Elérhetőség
Nyitva tartás
Tel.: +36 (88) 591-100
Fax: +36 (88) 591-109
Hétfő-Péntek: 9:00-17:00
Edédidő: 12:00-13:00
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozásával valósult meg. Széchenyi Terv
A terméket elhelyeztük a kosárban / A terméket kivettük a kosárból