Általános Szerződési Feltételek

A Webáruház vagy más néven „Virtulális bolt” használatának általános szerződéses feltételei (ÁSZF) 1. sz. melléklet tájékoztató 2. sz. mellékletét képező elállási/felmondási nyilatkozat

I. Bevezetés

A Webáruház vagy más néven "Virtuális bolt" használatával valamennyi felhasználó az alábbi feltételeket, azaz jelen Általános szerződési feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el.
 Felhasználó a webshop minden használója, aki a webshopot bármilyen módon és célra (megtekintés, vásárlás, stb.) használja

A Weboldal használata kizárólag ezen feltételeknek és szabályoknak megfelelően történhet.

A Webáruház jelen Általános Szerződési Feltételei  minden olyan adásvételre és szolgáltatás igénybevételre kiterjed, melyet a felhasználó mint Vevő a "Virtuális bolt"-ból történő megrendeléssel kezdeményez. Kiterjed továbbá az oldal vásárlás nélkül történő felhasználására is.

Jelen jogügyletekre  a  45/2014 (II.26.)  Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet) értelmében a távollevők között kötött szerződésekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

II. Általános rendelkezések

A szerződés és a  Webáruház oldalaink nyelve: magyar
 A Webáruház üzemeltetője, továbbiakban Szolgáltató, egyben, mint Eladó:

Infornax Information Technology Zrt. (Cím:8200 Veszprém, József Attila u. 9.)- székhely, egyben üzleti tevékenység helye
 Adószáma: 27198621-2-19
 Cégjegyzék száma: 19-10-500379
 Veszprémi Törvényszék Cégbírósága 8200 Veszprém, Vár u. 19.
 Pénzforgalmi szám:10104820-44527900-01004000
 Tel/Fax: 88/591-100
 E-mail: info@infornax.hu
 Ügyfélszolgálat: Infornax Information Technology Zrt.
 Ügyfélszolgálati iroda helye: 8200 Veszprém, József A. u. 9.
 Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: (hétköznapokon: 9.00-17.00)

A Webáruház vásárlója, továbbiakban Vevő, egyben felhasználó:
 A Vevő a Webáruház internetes lapjainak azon használója, aki a képernyőn megjelenő vételi ajánlatnak minősülő megrendelői igénylap kitöltésével és elküldésével vásárlást kezdeményez a virtuális áruházban. A Vevő a megrendelő igénylőlap kitöltésével és elküldésével egyidejűleg elfogadja és magára kötelezőnek ismeri el az áruház működésére vonatkozó ÁSZF-t.


III. Minőségpolitika

A Szolgáltató csak az általa ismert legjobb minőségű termékeket forgalmazza, s kötelezettséget vállal a hosszú távú szolgáltatás mellett a megfelelő minőségi színvonal tartására.
 Az áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, illetve a használatukra vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs weboldaláról lehet megismerni már a szerződéskötést megelőzően azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait, jellemzőit, az adathordozónak és a terméknek vagy szolgáltatásnak megfelelő mértékben illetve a használatukra vonatkozó utasításokat a termékhez az átadásakor mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza.

Szolgáltató a a  45/2014 (II.26.)  Korm. rendelet (1) bekezdés e) pontja szerinti tájékoztatást a a kellékszavatosság, a termékszavatosság és a jótállás fogalmak pontos és megfelelő használatával a fogyasztó számára világos és egyértelműen adja meg a jelen ászf 1. sz. mellékletét képező tájékoztató útján.

Amennyiben a Vevőnek a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, jogosult a II. pontban jelölt ügyfélszolgálathoz fordulni.
 Szolgáltató a Korm.rendelet 2. § (1) bekezdés a)-e) pontjában, valamint 3. § (2) bekezdésében foglaltakról való tájékoztatást írásban is Vevő rendelkezésére bocsátja legkésőbb a teljesítés időpontjában.


IV. A szerződés létrejötte

Szolgáltató nem követel ellenszolgáltatást, ha olyan terméket értékesít vagy olyan szolgáltatást nyújt, amelyre nézve nem jött létre szerződés. A fogyasztó nyilatkozatának elmulasztása esetén sem lehet vélelmezni a vállalkozás ajánlatának - hallgatólagos - elfogadását.


A Webáruház internetes lapjainak gyakorlati használatának leírása a "A webáruház használata" menüpontban található.
 Terméket nem csak regisztrált felhasználóként lehet rendelni. A regisztráció nélküli vásárláskor csak a megrendelés teljesítéséhez minimálisan szükséges adatokat kerülnek rögzítésre. A regisztráció nélküli vásárlásnál nem jön létre regisztrált Vevő, így az ismételt vásárlások sem kötődnek egy konkrét személyhez ebben az esetben a minimálisan szükséges adatok megadása újból szükséges. A regisztráció nélküli vásárlásnak a hátránya a Vevő számára az, hogy nem tud élni az Webáruház kényelmi szolgáltatásival, amelyeket a regisztrált felhasználók tudnak igénybe venni. Regisztrációra bárki jogosult.


A Webáruházban a virtuális kosárba összeválogatott termék tekintetében a "Pénztár" funkciógomb használatával rendelési igényét, mint vételi ajánlatot küldi el. A megjelenő űrlap kitöltése után a "Rendelési igény elküldése" gomb megnyomását követően a Webáruház azonnal  - de legfeljebb 48 órán belül - automatikus email üzenetet küld a Vevőnek, amely nem minősül megrendelés visszaigazolásnak, sem szerződésnek, ez kizárólag a termékek sikeres igény listájának rögzítését jelenti a Szolgáltató felé.  A Vevő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató és a Vevő közötti  szóban kötött adásvételi ill. szállítási szerződés akkor jön létre, amikor a Szolgáltató alkalmazottja által telefonon történő visszaigazolás a megrendelésről megtörténik. A visszaigazolás eredményeképpen a szóban kötött adásvételi ill. szállítási szerződés létrejöttével a rendelés fizetendő végösszege nem változik. A megkötött szerződés teljesítéséről számla készül, a Vevő által megjelölt névre. Amennyiben a telefonos  visszaigazolás a Vevő megrendelési igényének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Vevőhöz nem érkezik meg, úgy a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.
 A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.


Szolgáltató elállhat a szerződéstől, ha a szerződéskötést követően a terméket a jelen szerződésben rögzített feltételek mellett neki fel nem róható módon nem tudja a Vevő rendelkezésére bocsátani, azzal, hogy ennek okáról Vevőt tájékoztatni köteles más hasonló termék felajánlása mellett, köteles továbbá a Vevő által már megfizetett díjat vagy előleget soron kívül visszafizetni Vevő részére.

Szolgáltató a Webáruházban feladott 1.000.000 Ft (azaz egymillió Ft feletti) összegű Vevői igényt a Vevő részéről érkezett egyedi ajánlatkérésnek tekinti. Ezen Vevői igények alapján a Szolgáltató egyedi árajánlatot ad a termékek szállítására vonatkozóan.


Jelen feltételekkel megkötött szerződés szóban megkötött szerződésnek minősül.

A szerződés határozott időre szól, a termék átvételével megszűnik, ide nem értve a vevői jogok gyakorlását.

V. Árak, díjak:

Az áruházban feltüntetett árak fogyasztói árak tartalmazzák a termékre vonatkozó mindenkori érvényes ÁFA-t. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, azonban az "kiszállítási díjak" menüpontban ez  feltüntetésre kerül A Webáruház a szállítási díjat az érvényben lévő díjszabás szerint a megrendelés feladása előtt automatikusan kiszámítja.
 A Szolgáltató bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a Webáruházban található anyagokat vagy a bennük feltüntetett termékeket és árakat, ide nem értve a már létrejött szóban megkötött szerződéseket azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az oldalon lévő esetleges hibákért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik. Eltérés esetén a gyártó által megadott paraméterek érvényesek.

A legnagyobb gondosság mellett is előfordulhat azonban, hogy a Webáruházban technikai hiba miatt a piaci ártól eltérő téves ár jelenik meg, az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Ilyen esetben a visszaigazolást a hibás ár korrigálásával teszi meg a Szolgáltató. A visszaigazolás eredményeképpen a szóban kötött adásvételi ill. szállítási szerződés létrejöttével a rendelés fizetendő végösszege a visszaigazolásnak megfelelően alakul.

A szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatának külön díja nincs.


VI. A megrendelések teljesítési ideje, helye:


1. Teljesítési határidő

A Webáruházban minden termék esetében feltüntetetésre került a várható szállítási határidő, legfeljebb azonban harminc nap a teljesítési határidő. A visszaigazolt mennyiség és a raktárkészlet függvényében ettől eltérhet a tényleges teljesítési idő amelyről  a Szolgáltató munkatársa telefonon vagy e-mailen tájékozatja a Vevőt.
 Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást fel nem róható módon nem áll módjában nyújtani, köteles erről a Vevőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Vevő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

A Vevő az arra vonatkozó kérését, hogy a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a Korm.rendelet 20. § (2) bekezdése szerinti határidő lejárta előtt kezdje meg, köteles a Szolgáltatóval kifejezetten közölni.


2. Fizetési módok:

Készpénzzel személyes átvételkor a II. pontban megjelölt üzletben : Fizetés az áru átvételekor készpénzben.
 Készpénzzel a futárnak átvételkor : Fizetés az áru átvételekor készpénzben.
 Előre utalás:  A Vevő a szállítás teljesítése előtt előre átutalással is kifizetheti a létrejött szállítási szerződésnek megfelelő ellenértéket. Ebben az esetben a Szolgáltató előlegbekérő igényt küld e-mailben, mely alapján az előre utalást el lehet végezni. A kiszállítás ill. az áru átadása csak az esetben történik megamennyiben az előlegbekérőn szereplő összeg a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik.

Vevő a kötelezettségeit a fentiekben rögzített időtartam alatt teljesítheti.

3. Teljesítési hely:
 Megrendelési címre szállítás: A fizetendő díjat a megrendelés feladása előtt a Webáruház automatikusan kiszámítja.
 Ügyfélszolgálaton: Lehetőség van arra is, hogy megrendelését a II. pontban megjelölt székhelyen személyesen vegye át.


VII. A vásárlástól való felmondás és elállás joga, eljárása, következményei

Elállás/felmondási jog:

A Vevő  jogosult az áru átvételét követően elállni a vásárlástól  a jogszabályban rögzítettek szerint. a Szolgáltató az alábbi módon biztosítja ezt a jogot a Webáruházban történt vásárlások eredményeképpen létrejött szóbeli szerződések esetére az alábbiak szerint:

Vevő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Vevő jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Vevő a fenti elállási vagy felmondási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

Vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított fentiekben rögzített tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Fentiek nem érintik a Vevő azon jogát, hogy az e §-ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.
Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Vevő az elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a II. pontban meghatározott címek valamelyikére. Ebből a célból felhasználhatja a jelen ászf 2. sz. mellékletét képező elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Vevő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi egyértelmű elállási/felmondási nyilatkozatát vagy a a jelen ászf 2. sz. mellékletét képező elállási/felmondási nyilatkozat-mintát.

Szolgáltató az internetes honlapján is biztosíthatja a fogyasztó, mint vevő számára az elállási/felmondási jog gyakorlását, s Szolgáltató tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.
Elállás/felmondás joghatásai:

Ha Vevő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti Szolgáltató a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást (a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget és a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is), ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Vevő a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz Szolgáltató, kivéve, ha Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

Szolgáltató a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Vevő kötelezettségei:

Vevő köteles Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek. A határidő betartottnak minősül, ha Vevő a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Vevő viseli. Ha a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel, a termék visszaküldésének közvetlen költségét - azaz  a fuvarozási/szállítási költséget vevő viseli, melynek költségét Szolgáltató az elállási nyilatkozat kézhez vételét követő kettő munkanapon belül visszaigazolja Vevő részére.

A terméket sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszaküldeni a Szolgáltató címére.

Eladó kizárólag sérülésmentes és hiánytalan felszerelésű  termék visszaszolgáltatása esetén köteles a  Vevő által kifizetett összeget a Vevő részére visszatéríteni, az alábbi feltételek szerint. A Vevő köteles visszaszolgáltatni minden, eredetileg a termékhez mellékelt és átvett tételt (ideértve például a szoftvereket, kézikönyveket, vezetékeket, dokumentációt). Ha a Vevő a visszaküldött termékhez nem mellékel minden, eredetileg a Vevő részére átadott tételt, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a hiányzó tételekért díjat számítson fel a Vevőnek. A visszaszállítás során a kárveszély Vevőt terheli (ezért javasoljuk a termék biztonságos csomagolását, amire legcélszerűbb a gyári csomagolás). 

 Vevő csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.  Szolgáltató követelheti továbbá a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését
  A Szolgáltató  postai csomagokat csak úgy tud fogadni, hogy a termékeket minden esetben, a Szolgáltatóval történt előzetes egyeztetés után adja fel vevő csomagküldésre. (természetesen lehetőség van a személyes átadásra is az ügyfélszolgálaton)

Ha Vevő a teljesítés megkezdését követően felmondja a szerződést, az elszámolás során a Vevő által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha azonban a vevő bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. A piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni.

Vevő az elállási/felmondási joga gyakorlása esetén fentieken túl egyéb költség nem terheli.


A Vevőt megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

Vevő nem gyakorolhatja az elállási/felmondási jogát az alábbi esetekben:

- olyan termék tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a felmondási/elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

-  olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak;

- olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

- lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően Vevő a csomagolást felbontotta;

- a jogszabályok által meghatározott további esetekben.

Szolgáltató Vevőt a felmondási/elállási jog gyakorlásána feltételeiről a jelen ászf 2. sz. mellékletét képező mintatájékoztató alapján is megadja.


VIII. A termékekre érvényes jótállás szavatosság és annak részletei:

1. Jótállás
 A 151 / 2003 (IX.22) Kormányrendelet alapján a Webáruház által forgalmazott termékekre az itt leírt feltételek mellett a Szolgáltató12 hónap jótállást vállal. Amennyiben a Szolgáltatóettől eltérően plusz jótállási vállal azt a konkrét termék leírásában szerepelteteti.
 Szolgáltató a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.
 A jótállási idő a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Vevő részére történő átadásával, vagy az áru üzembe helyezésével kezdődik.
 Vevőnek a vásárlás tényét minden kétséget kizáróan igazolnia kell.

Szolgáltató vállalja az alábbiakat:
- minden termékhez számlát biztosít

- jótállási igényét a jótállási jegy vagy az eredeti számla alapján érvényesítheti mind az a Szolgáltató felé mind a jótállási jegyen szereplő márkaszerviz felé
- a jótállási felelősséget kizáró tényezők: helytelen szállítás, tárolás, erőszakos külső behatás, külső kábel szakadás, elemi csapás (pl.: villámcsapás, túlfeszültség) okozta rongálódás, szakszerűtlen kezelés, poros, nedves környezetben való használat, hibásan telepített, nem jogtiszta szoftver vagy vírus okozta meghibásodás, természetes kopás, elhasználódás,
- a jótállás időtartama a vásárlás napjával kezdődik és a jótállási jegyen feltüntetett ideig tart
- amennyiben a termék hibás volt a javítás időtartamával a jótállás ideje meghosszabbodik
- amennyiben a terméket csak cserével lehet javítani a jótállás idő tartama újra indul
- amennyiben a javítás során kiderül, hogy a meghibásodás a jótállási felelősséget kizáró tényezők miatt következett be a szerviz jogosult a szokásos, azaz a Szolgáltatónál érvényes rezsióradíjat felszámítani
- a javításhoz általában a komplett termék visszajuttatása szükséges (ettől csak előzetes telefonos egyeztetés alapján tud a Szolgáltató eltekinteni)

A jótállás érvényesítésének helye: 8200 Veszprém József A. u. 9. e-mail: info@infornax.hu  tel: 88/591-100  vagy a termékhez kapott jótállási jegyen feltüntetett márkaszerviz
 A jótállási igény érvényesítéséhez a termék visszajuttatása a jótállás érvényesítésének helyére a vásárló feladata.
 A jótállás időtartama alatt a Szolgáltató a jótállási jegyben biztosítottaknak megfelelően Vevő választása szerint vállalja a hibás termék cseréjét vagy kijavítását, kivéve, ha a kijavítás vagy csere nem lehetséges, vagy a Szolgáltató a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Amennyiben a kijavítás vagy a kicserélés nem lehetséges, vagy azt Szolgáltató nem vállalta, Vevő választása szerint megfelelő árleszállítást követelhet, vagy a szerződéstől elállhat, ha mindezt a jótállási jegyben vállaltak lehetővé teszik. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 Ha a termék 3 napon belül meghibásodott a vásárló kérheti annak javítását, azonos típusra való cseréjét vagy, ha cserére nincs lehetőség elállhat a vásárlástól és a vételárat kérheti vissza. A terméket sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszaküldeni a Szolgáltató címére. A Vevő kizárólag sérülésmentes, hiánytalan felszerelésű termék visszaszolgáltatása esetén köteles a kifizetett árat a Vevő részére megtéríteni. A Vevő köteles visszaszolgáltatni minden, eredetileg a termékhez mellékelt és átvett tételt (ideértve például a szoftvereket, kézikönyveket, vezetékeket, dokumentációt). Ha a Vevő a visszaküldött termékhez nem mellékel minden, eredetileg a Vevő részére átadott tételt, az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a hiányzó tételekért díjat számítson fel a Vevőnek. Eladó követelheti a vevőtőll a (visszaszolgáltatott) áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését. A visszaszállítás során a kárveszély Vevőt terheli, ezért javasoljuk a termék biztonságos csomagolását, amire legcélszerűbb a gyári csomagolás. a Szolgáltató postai csomagokat csak úgy tud fogadni, hogy a termékeket minden esetben, a Szolgáltatóval történt előzetes egyeztetés után adja fel csomagküldésre. (természetesen lehetőség van a személyes átadásra is üzletünkben) Amennyiben a visszaküldött csomag a fenti feltételek mindegyikének megfelel, a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja.
 A jótállási kötelezettség nem vonatkozik azon hibára, amelynek oka a teljesítés után keletkezett, melynek bizonyítása eladót terheli. A jótállás a Vevő törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti. A Vevő a javítás helyéről az adott termék garanciajegyén, vagy a Szolgáltató ügyfélszolgálatán tájékozódhat.


2. Szavatosság
 Fogyasztói szerződés esetében a Polgári Törvénykönyv szerint a jogosult, jelen esetben a Vevő  a teljesítés időpontjától számított hat hónapos elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait, fogyasztó szerződés esetében azonban az elévülés időtartama két év. A jogosult fogyasztói szerződés esetében a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül terjesztheti elő kifogását.
 
 IX. Adatvédelem:

A Szolgáltató a hatályos adatvédelmi jogszabályokat betartva jár el az ügyfelek bizalmas és személyes információi tekintetében. A részletes adatvédelemi nyilatkozatot az "Adatvédelmi nyilatkozat"   menü pont alatt is megtalálható.
 Felhasználó a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.
 A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. a Szolgáltató a szerzői és szomszédos jogok jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak.


A szolgáltató

- az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe Vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.
- az információs társadalommal összefüggő a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
- fentieken túl a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
- a szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely fentiektől eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe Vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe Vevő hozzájárulása alapján kezelhet, azzal, hogy folyamatosan biztosítani kell, hogy ezen adatkezelést az igénybe Vevő megtilthassa.
 Szolgáltató rögzíti, hogy az adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe Vevő azonosító adataival és az igénybe Vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára, s tudomással bír arról, hogy a meghatározott célokból kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően vagy, ha az igénybe Vevő így rendelkezik.

Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.
 Szolgáltatónak biztosítania kell a külön törvényben meghatározott tájékoztatáson kívül az  igénybe Vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe Vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.
 a Szolgáltató nem felelős az alábbiakért:

- a Szolgáltató a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk, az azoktól való esetleges eltérésért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
- a Szolgáltató nem vállal semminemű felelősséget az adatvesztésből, a szoftver-helyreállításból, állási időből a Vevőnél keletkezett károkért, illetve elmaradt haszonért.
- a Szolgáltató nem vállal semminemű felelősséget továbbá a Vevőnél bármilyen okból a termék használata során jelentkező következménykárokért sem. A Vevő által a termékeken használt, tárolt, képzett adatok rendszeres mentése a Vevő kötelezettsége.
- Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az áruház akadálytalan működését és a vásárlást.
- A webáruházban megjelenített termék kifogyása. A Szolgáltató bármely ajánlata csak a készlet erejéig érvényes.
- Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
- Bármely irat - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - elvesztése, vagy megsemmisülése.
- Bármely szoftver nem megfelelő működése.
- Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
- A Vevő felelős a Webáruházhoz való kapcsolódásáért és a vásárlásért. A Szolgáltatónem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.


X. Jogi felelősségi nyilatkozat

Az infornax.hu weboldalon található információk kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 Vevő a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért, továbbá azokért a veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalakkal kapcsolatban, azok használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, illetéktelen hozzáférésekből, az üzenetek tartalmának esetleges módosulásából erednek.
 Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért, s  teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal, bíróságokkal a jogsértések felderítése végett.
 A weboldalon megjelenő adatok és információk kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak. Azok tartalma rendszeresen frissítésre kerül, ennek ellenére sem áll a Szolgáltató módjában az információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai esetére felelősséget vállalni
 A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 A felhasználók a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Amennyiben Vevő a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.
 Amennyiben a jognyilatkozatot és adatvédelmi feltételeit a Szolgáltató módosítja, a változásokat a portál nyitóoldalán megfelelően közzéteszi és a módosításra a felhasználók figyelmét felhívja.

Szolgáltató tájékoztatja Vevőt arról, hogy nem áll rendelkezésére a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex;


XI. Jogérvényesítési lehetőségek

1. Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat) 8200 Veszprém, József A. u. 9.
 Kötelező válaszadási idő faxon/e-mailen beérkezett megkeresésekre: 5 munkanap

2. Egyéb

Felek vitájukat elsősorban békés úton próbálják rendezni, azonban ennek hiányában az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vevő számára:

a. Bejegyzés a vásárlók könyvébe.

A vásárlók könyve a Szolgáltató üzletében (8200 Veszprém, József A. u. 1.) elérhető, s a beírt bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.

b. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál.

Vevő fogyasztói jogainak megsértése esetén jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz.

c. Békéltető testület

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Vevő kezdeményezheti ezen eljárást a vállalkozó székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél, melynek elérhetősége az alábbi

Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Cím: H-8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

Postacím: H-8200 Veszprém, Pf. 220.

Telefon: +36-88-429-008, +36-88-406-972

+36-30-937-8965, +36-30-560-7695

Fax: +36-88-412-150

E-mail: vkik@veszpremikamara.hu

Web: www.veszpremikamara.hu


d. Bírósági eljárás.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

 XII. Egyéb feltételek

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely az infornax.hu domain alá tartozó weboldalakon található elektronikus áruházon keresztül történik.
 Jelen webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, vírus védelmi szoftverek használatát friss adatbázissal, az operációs rendszer biztonsági frissítéseinek telepítését.

A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani.

A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk.), az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Ektv.") az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

                                 1. sz. melléklet tájékoztató

1. Kellékszavatosság
kérdés: Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
válasz: Ön a z Infornax Information Technology Zrt. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.


kérdés: Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
válasz: Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.


kérdés: Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
válasz: Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő ...., de legfeljebb egy év.

kérdés: Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
válasz: Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

kérdés: Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
válasz: A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Infornax Information Technology Zrt. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság
kérdés: Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
válasz: Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

kérdés: Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
válasz: Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

kérdés: Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
válasz: A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.


kérdés: Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?válasz: Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.kérdés: Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
válasz: Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.


3. Jótállás
kérdés: Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
válasz: Hibás teljesítés esetén szerződés (ászf) VIII. fejezete alapján a Infornax Information Technology Zrt. jótállásra köteles.

kérdés: Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
kérdés: Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
válasz: A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

                   2. sz. mellékletét képező elállási/felmondási nyilatkozat minta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: Infornax Information Technology Zrt. (Cím:8200 Veszprém, József Attila u. 9.)- székhely, egyben üzleti tevékenység helye
Adószáma: 11325682-2-19
Cégjegyzék száma: 19-10-500379
Veszprémi Törvényszék Cégbírósága 8200 Veszprém, Vár u. 19.
Pénzforgalmi szám:10104820-44527900-01004000
Tel/Fax: 88/591-100
E-mail: info@infornax.hu
Ügyfélszolgálat: Infornax Information Technology Zrt..
Ügyfélszolgálati iroda helye: 8200 Veszprém, József A. u. 9.
Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: (hétköznapokon: 9.00-17.00)
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt

 

Kiemelt ajánlataink

TörlésKijelöltek összehasonlítása
Az oldal sütiket használ a felhasználói élmény fokozása céljából. Az oldal böngészésével elfogadja ezt.
Rendben